Maak hier een account aan om beoordelingen achter te laten en favorieten op te slaan.

Algemene voorwaarden voor deelname aan de winactie Kunsroute Visitnoordlimburg.nl

De organisator van deze actie is Stichting TIVA in Arcen in samenwerking met de Gemeenten Bergen, Gennep, Mook en Middelaar. De winactie vind plaats in 2023

Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan deze actie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Per deelnemer wordt er maximaal één prijs gegeven. Stichting TIVA behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.

Om deelnemer te worden van deze winactie moeten personen een foto van zichzelf met de strippenkaart delen in de sociale media van Visitnoordlimburg en/of mailen naar info@visitnoordlimburg.nl

Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van Stichting TIVA en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname.

De actie loopt van 1 Mei 2023 tot en met 31 December 2023. De winnaars zullen door Stichting TIVA worden gekozen uit alle deelnemers. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaars worden in Juli September en November 2023 bekend gemaakt op de kanalen van Visitnoordlimbrug.nl. De winnaar heeft 7 dagen de tijd om te reageren op het bericht, zodat de prijs kan worden verstuurd. Na deze termijn behoudt Stichting TIVA zich het recht voor om een nieuwe winnaar te kiezen. Stichting TIVA is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.

De winnaar zal worden gecontacteerd door Stichting TIVA om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstelligen. De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor contanten. De uitslag van de winactie is definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. Stichting TIVA behoudt zich het recht voor om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.

Stichting TIVA behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Stichting TIVA of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (1.) deelname, (2.) het onvermogen om deel te nemen of (3.) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Stichting TIVA (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van Stichting TIVA. Daarnaast kan Stichting TIVA geen garantie afgeven dat de website altijd ter beschikking staat voor het gebruik hiervan.

Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van Stichting TIVA. Daarbij verleen je – bij deelname aan deze actie van Stichting TIVA – toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die Stichting TIVA verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving verwerkt. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar info@visitnoordlimburg.nl

Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. Stichting TIVA behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.